Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Розуменко Вiра Прокопiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00957838

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Чернігівська , Носiвський, 17100, м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(04642) 21473 21473

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

optis@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 81

 

29.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

nos_khp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Емiтент послугами рейтингового агентства протягом звiтного року не користувався
Нарахування та виплати дивiдендiв протягом звiтного року.
Протягом звiтного року сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про викуп власних акцiй виключена зi змiсту Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи не включена в змiст Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску боргових цiнних паперiв.
Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало.
Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало.
Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.
Рiчна фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Носiвське ХПП"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

17100

3.1.5. Область, район

Чернігівська , Носiвський

3.1.6. Населений пункт

м. Носiвка

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Київська, буд. 9

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №155932

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.05.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Носiвська районна державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1887503.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1887503.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Райффайзен Банк "АВАЛЬ" м. Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26008192703

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

АТ БМ Банк м.Київ

 

3.3.5. МФО банку

 

380913

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

2600001032240

 

 

3.4. Основні види діяльності

52.10

Складське господарство

46.21

Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

77.32

надання в оренду будiвельних машин i устаткування

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки

5422

22.08.2012

Мiнiстрество аграрної полiтики України. Державна iнспекцiя сiльського господарства України

безстрокова

Опис

Сертифiкат безстроковий. Товариство має намiр займатися цим видом дiяльностi.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя "Зерно i хлiб Чернiгiвщини"

14000, м. Чернiгiв, вул. Щорса, 4а

Опис

Асоцiацiя "Зерно i хлiб Чернiгiвщини" об"єднує хлiбоприймальнi пiдприємства та зернопереробнi пiдприємства. "Носiвське ХПП" є одним iз засновникiв асоцiацiї.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi

14243893

14000Україна м.Чернiгiв пр.Миру, 43

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновникiв фiзичних осiб немає

д/н д/н д/н

0.000000000000

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 107 , працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1, фонд оплати працi (тис.грн.) - 4550,9.
Вiдносно попереднього перiоду фонд оплати працi зменшився на 147,1тис.грн.
Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Керiвник, працiвники бухгалтерiї, технологи виробництва, електрики, працiвники газового господарства регулярно проходять пiдвищення квалiфкацiї згiдно нормативiв, прийнятих вiдповiдними нормативними документами.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розуменко Вiра Прокопiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 351830 19.07.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища, Одеський технологiчний iн-т харчової промисловостi iм.Ломоносова, 1980

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник елеватора ТОВ "Агрiкор"

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер - член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калинка Валентина Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

середня-спецiальна, Днiпропетровський технологiчний технiкум, 1984 р., бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

м. Нiжин, КХП, бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кладинога Володимир Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 588648 11.05.1999 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

середня-спецiальна, Київський будiвельний технiкум, транспортного будування, 1978 р., технiк-будiвельник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Носiвка, заготконтора, майстер

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веремеєнко АндрiйвВалерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища, економiчна (фiнансист)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуць Юрiй петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

середня технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

менеджер по роботi з персоналом ТОВ "Наташа-Агро"

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Обрання на посаду затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд23.04.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаргало Роман Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

вища юридична (правознавство)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юристконсульт ТОВ "Юридична фiрма "Статус", м. Київ

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленська Наталiя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 306912 08.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища, економiчна (економiст з облiку та аудиту)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кшановський Вiталiй Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий директор ТОВ "Наташа-агро"

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казка Ольга Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник гол. бухгалтера ТОВ "Рожнiвка-агро"

6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Головний бухгалтер - член правлiння

Калинка Валентина Олександрiвна

НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

20.01.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член правлiння

Кладинога Володимир Миколайович

НК 588648 11.05.1999 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Голова наглядової ради

Веремеєнко АндрiйвВалерiйович

СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

2161308

28.62600000000

2161308

0

0

0

Член наглядової ради

Гуць Юрiй петрович

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

23.06.2011

3274360

43.368

3274360

0

0

0

Член наглядової ради

Шаргало Роман Вiкторович

СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Зеленська Наталiя Миколаївна

АК 306912 08.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Кшановський Вiталiй Васильович

МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Казка Ольга Олексiївна

СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Усього

5435674

71.99406

5435674

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

немає

д/н

д/н д/н д/н д/н д/н

10.04.2009

0

0.000000000000

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Веремеєнко АндрiйвВалерiйович

СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

2161308

28.62600000000

2161308

0

0

0

Погребицький Юрiй Васильович

СР 815017 04.07.2001 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

23.06.2011

1952332

25.85900000000

1952332

0

0

0

Гуць Юрiй Петрович

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

16.01.2009

3274360

43.36800000000

3274360

0

0

0

Усього

7388000

97.853000000000

7388000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

23.04.2012

Кворум зборів**

97.85

Опис

Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 3. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2011 рiк. 4. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та державну реєстрацiю. 8. Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства та викладення їх у новiй редакцiї. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради, визначення кiлькiсного складу. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв / трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 11. Про надання майнової та фiнансової поруки по кредитах ТОВ «Наташа-Агро», якi будуть отриманi в АТ «Ощадбанк» шляхом передачi в заставу Банку нерухомого майна основних засобiв та обладнання, а також надання повноважень виконавчому органу Товариства на укладання вiдповiдних договорiв, що супроводжують надання майнової та фiнансової поруки. 12. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 13. Схвалення значних правочинiв Товариства. За результатами переведених зборiв затвердженi всi питання, якi передбаченi порядком денним зборiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

27.12.2012

Кворум зборів**

97.88

Опис

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про вiдкриття АТ «Носiвське ХПП» в АТ «Укрексiмбанк» вiдновлювальної кредитної лiнiї на поповнення оборотних коштiв, в розмiрi, що не перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок строком на 1 (один) календарний рiк в рамках Генеральної угоди № 151211N2 вiд 20 травня 2011 року (надалi по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена мiж АТОВ «Днiпро», АТ «Носiвське ХПП», ТОВ «НАТАША-АГРО» та АТ «Укрексiмбанк». 3. Про отримання АТ «Носiвське ХПП» в АТ «Укрексiмбанк» кредитних коштiв в розмiрi, що не перевищує 2 000 000 (два мiльйони) доларiв США 00 центiв строком на 5 (п’ять) календарних рокiв в рамках Генеральної угоди, для часткового фiнансування придбання АТ «Носiвське ХПП» сiльськогосподарської технiки та агрегатiв до неї з подальшою передачею майнових прав та самої вищевказаної технiки i агрегатiв до неї в забезпечення АТ «Укрексiмбанк» за Генеральною угодою. 4. Про надання згоди на встановлення лiмiту Генеральної угоди, що буде наслiдком отримання АТ «Носiвське ХПП» кредитних коштiв вiдповiдно до п. 1 та 2 цього рiшення, у сумi, що не перевищує 99 934 000 (дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять чотири тисячi) гривень 00 копiйок та продовження строку дiї Генеральної угоди на 2 (два) роки. 5. Про внесення вiдповiдних змiн в Договори поруки №151211Р6 вiд 20.05.2011р., №151211Р15 вiд 05.08.2011 та № 151211Р16 вiд 05.08.2011, у зв’язку зi збiльшенням лiмiту та строку Генеральної угоди. 6. Про надання повноважень Головi Правлiння АТ «Носiвське ХПП» Розуменко Вiрi Прокопiвнi на пiдписання вiдповiдних Кредитних договорiв, вiдповiдних договорiв застави, додаткової угоди на внесення змiн до Генеральної угоди та додаткових договорiв до Договорiв поруки № 151211Р6 вiд 20.05.2011р., №151211Р15 вiд 05.08.2011 та № 151211Р16 вiд 05.08.2011 у зв’язку iз збiльшенням лiмiту та строку Генеральної угоди, та надати повноваження визначення умов таких правочинiв на власний розсуд. 7. Про схвалення значних правочинiв Товариства. За результатами переведених зборiв затвердженi всi питання, якi передбаченi порядком денним зборiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

17.07.2012

Кворум зборів**

97.88

Опис

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про надання фiнансової поруки АТ «Носiвське ХПП» за зобов’язаннями АТ «Носiвське ХПП», АТОВ «Днiпро», ТОВ «НАТАША-АГРО» перед АТ «Укрексiмбанк» згiдно Генеральної угоди № 151211N2 вiд 20 травня 2011 року, укладеної мiж АТ «Носiвське ХПП», АТ «Укрексiмбанк», ТОВ «НАТАША-АГРО» та АТОВ «Днiпро» з лiмiтом 66 300 000 (шiстдесят шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок. 3. Про надання повноважень Головi Правлiння АТ «Носiвське ХПП» Розуменко Вiрi Прокопiвнi на внесення вiдповiдних змiн до договорiв поруки № 151211Р6 вiд 20 травня 2011 року, №151211Р15 вiд 05 серпня 2011 року та № 151211Р16 вiд 05 серпня 2011 року. За результатами переведених зборiв затвердженi всi питання, якi передбаченi порядком денним зборiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

30.01.2012

Кворум зборів**

97.89

Опис

Порядок денний:1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 3.Про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування в без документарну форму iснування (де матерiалiзацiя випуску)та затвердження Рiшення про де матерiалiзацiю. 4.Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй. Затвердження договору з обраним депозитарiєм. 5.Обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй. Затвердження умов договору з обраним зберiгачем. 6.про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором. Визнання дати припинення ведення реєстратором реєстру акцiонерiв. 7.Порядок вилучення сертифiкатiв акцiй. 8. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про де матерiалiзацiю. 9. про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Щодо значних правочинiв укладених з ПАТ «Ощадбанк». 11.Погодження документiв, що супроводжують кредитнi операцiї з ПАТ «Ощадбанк» За результатами переведених зборiв затвердженi всi питання, якi передбаченi порядком денним зборiв.

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нiжинський реєстратор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32353750

Місцезнаходження

16600 Україна Чернігівська Нiжинський м. Нiжин вул. Подвойського, 17/3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 020613

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.03.2006

Міжміський код та телефон

(231) 24107

Факс

(231)24107

Вид діяльності

Iнша дiяльнiсть, що пов'язана з фондовими бiржами

Опис

Припинення дiї договору на ведення реєстратором реєстру, акт приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 28.02.2012 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Лотос"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22823802

Місцезнаходження

14005 Україна Чернігівська Деснянський м. Чернiгiв вул.Горького, буд.84, кв. 111

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1319

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0462) 651863

Факс

651863

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

Додаткової iнформацiї немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фортуна-банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

26254732

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ д/н м. Київ вул.боричiв Тiк, 35-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№520283

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 537-62-67

Факс

537-62-67

Вид діяльності

зберiгач

Опис

Договiр№19ЦП/204-2012 р. про вiдкриття рахунку в цiнних паперах власникам цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "нацiональний депозитарiй україни"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Б.грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)3777943

Факс

(044)3777943

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Договiр №Е-4554 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 14.02.2012 р

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.05.2009

11/24/1/09

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA 4000135495

 

Бездокументарні іменні

0.250

7550012

1887503.000

100.00000000000

Опис

Протягом звiтного року товариством не здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках. Були здiйсненi операцiї купiвлi-продажу акцiй на внутрiшньому ринку. Факт лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових ринках вiдсутнiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Носiвське хлiбоприймальне розпочало свою дiяльнiсть з 1940 року як державне самостiйне хлiбоприймальне пiдприємство. Чисельнiсть працюючих на той час складала 69 чоловiк, на виробництвi - 59 чоловiк, у невиробничiй сферi - 10 чоловiк. Загальна площа земельної дiлянки складала 8,39 га.
Вiдкрите акцiонерне товариство засноване у вiдповiдностi до рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 1995 року шляхом перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 26.11.1994 року №699/94 .ВАТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" створене шляхом перетворення Носiвського державного хлiбоприймального пiдприємства в м. Носiвка у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК" вiд 10 липня 1996 року № 290/96 - ВР.
Засновником товариства є держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України в Чернiгiвськiй областi.
На кiнець звiтного року державної частки в статуному фондi товариства немає.
В 2009 роцi у зв'язку iз приведенням дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про викладення та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї, в тому числi найменування товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" на приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Приватне акцiонерне товариство складається з одного пiдприємства. Структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс, не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" затверджена наказом №1 вiд 06.01.2004 року. Прийнятi її елементи не суперечать вимогам дiючих Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась.
Фiнансова звiтнiсть АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" пiдготовлена на основi даних облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i П(С)БО.
Фiнансова звiтнiсть, яка надається, включає:
- Баланс станом на 31.12.2012 р.;
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012рiк.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi.
Оцiнка та вiдображення господарських операцiй проводилась у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
При веденi бухгалтерського облiку були дотриманi основнi принципи викладенi в П(С)БО №1.
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО №7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється за методами та нормами визначеними податкоим законодавством.
Амортизацiя МНМА нараховується у першому мiсяцi використання обєкта в розмiрi 100% його вартостi.
Облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО №9 "Запаси" Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартстi та ФIФО. При складаннi балансу оцiнка запасiв здiйснюється та вiдображається за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. В балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за чистою вартiсю, яка визначається як сума дебiторської заборгованостi зменшена на резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв розраховується виходячи з оцiнки платоспроможност кожного дебiтора.
Суми доходiв в бухгалтерському облiку вiдображаються вiдповiдно до П(С)БО №15 "Дохiд".
Витрати в бухгалтерському облiку вiдображаються вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати".

Текст аудиторського висновку

Акціонерам,

Наглядовій раді

АТ «Носівське ХПП»

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 (надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року

 

Чернігів – 2013


І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Вступний параграф

 

Основні відомості про Замовника:

 

Повне найменування

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України

00957838

Місцезнаходження

17100, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Київська,б.9

Дата державної реєстрації

14.05.1998р.  рзпорядж.№42 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Реєстрація змін до статуту 13.02.2012 р.

№ запису 1 053 105 0013 000009

 

Звіт складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена приватною аудиторською фірмою «Лотос» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року) на підставі договору від 01.11.2012 року №16 та у відповідності до:

 • Закону України «Про аудиторську діяльність»;
 • міжнародних  стандартів аудиту;
 • «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за №1358/20096.

 

Цей звіт містить результати аудиту річної фінансової звітності Замовника, яка була підготовлена у відповідності до вимог концептуальної основи, яка встановлена нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку і включає в себе:

 • “Баланс” станом на 31 грудня 2012 року,
 • “Звіту про фінансові результати” за 2012 рік,
 • “Звіту про власний капітал” за 2012 рік,
 • “Звіту про рух грошових коштів” за 2012 рік,
 • примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

У відповідності зі ст.9 Закону України «Про аудиторську діяльність» Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту.

Ця відповідальність стосується:

 • розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
 • вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.

 

Відповідальність аудиторів

 

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень та складена у відповідності до вимог діючих в Україні концептуальної основи фінансової звітності.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.

Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим звітом (висновком) не формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Замовника, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

 

Замовник формує облікові оцінки щодо визначення терміну корисного використання основних засобів виходячи з норм, які визначені податковим законодавством. Під час аудиту ми не отримали жодних свідчень, що вказують на факт того, що використовувані облікові оцінки є необґрунтованими.

Замовником не здійснюється переоцінка основних засобів для визначення їх справедливої вартості на звітну дату. Проте, як і в попередні роки, з урахуванням фактичних умов та обставин функціонування підприємства, які можуть визнаватись суттєвими для користувачів фінансової звітності визначених цим аудиторським висновком, цей факт має обмежений вплив на оцінку достовірності фінансової звітності в цілому.

Умовно-позитивна думка

 

за винятком впливу обставин, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Замовника за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року за наслідками господарських операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року складена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок складання фінансової звітності в Україні.

 

Пояснювальний параграф

 

У Замовника великий рівень позикового капіталу, що створює, високий ризик неплатоспроможності при недотриманні покупцями термінів оплати, тому існує суттєва невизначеність, яка може стати підставою для значних сумнівів в здатності Замовника продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У фінансовій звітності інформація про цей факт, на нашу думку, розкривається в достатньому обсязі.

 

До цього додається фінансова звітність Замовника за 2012 рік:

-    “Баланс” станом на 31 грудня 2012 року,

-    “Звіту про фінансові результати” за 2012 рік,

-    “Звіту про власний капітал” за 2012 рік,

-    “Звіту про рух грошових коштів” за 2012 рік,

-    примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

 

 

 

 

 

       Директор                                                                                     В.В. Рядська

ПП “Аудиторська фірма “Лотос”                                          сертифікат аудитора серії А №002433

                                                                                                       виданий Аудиторською Палатою України

                                                                                                                       29.04.2004 року

 

 

 

Дата підпису:  18 квітня 2013 року


ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ,

визначені «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

 

2.1. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю)

 

Метою виконання процедур щодо перевірки вартості чистих активів було висловлення судження щодо її відповідності вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що «якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Процедури було виконано шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Замовника станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у балансі, із зареєстрованою і фактично сплаченою сумою статутного капіталу Замовника на цю саму дату.

Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмір статутного капіталу Замовника становить 1 887 тис. грн., який повністю сплачений.

Визначена у фінансовій звітності вартість чистих активів (власного капіталу) станом на 31.12.2012 року становить 3 706 тис. грн.

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності вартості чистих активів Замовника вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України можна зробити висновок:

розмір чистих активів Замовника станом на 31.12.2012 року перевищує сформований статутний фонд на 1 819 тис. грн. і відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України

 

2.2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

 

У відповідності до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1591, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року №97/13364 (надалі – Річна інформація), перевірена аудитором річна фінансова звітність Замовника є складовою частиною річної Інформації емітента цінних паперів.

У відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» метою виконання процедур було вжиття належних заходів у разі, якщо Річна інформація, яка містить перевірену аудитором фінансову звітність, і аудиторський звіт щодо неї, може поставити під сумнів достовірність фінансової звітності та аудиторський звіт внаслідок існування суттєвих невідповідностей або суттєвого викривлення факту у складі такої Річної інформації.

Під невідповідністю розуміється, що інша інформація у складі Річної інформації суперечить інформації, яка міститься у перевіреній аудитором фінансовій звітності. Суттєва суперечність може викликати сумніви щодо аудиторських висновків, зроблених виходячи з раніше одержаних аудиторських доказів та, можливо щодо основи з аудиторської думки про фінансову звітність;

Під викривленням факту розуміється, що інша інформація у складі Річної інформації, не пов’язана з питаннями розкритими в перевіреній аудитором фінансовій звітності, викладена чи подана не правильно. Суттєве викривлення факту може зашкодити довірі до документа, який містить перевірену аудитором фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за надання повного обсягу Річної інформації для виконання необхідних процедур перевірки до дати аудиторського висновку.

Відповідальність аудитора щодо існування можливих суттєвих невідповідностей полягає в тому, що він повинен визначити, чи слід переглядати перевірену фінансову звітність або іншу інформацію.

У разі, якщо під час розгляду іншої інформації з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей аудитору стає відомо про безперечне суттєве викривлення факту, його відповідальність обмежується обов’язком обговорити це питання з управлінським та найвищим управлінським персоналом.

Враховуючи те, що за результатами проведених аудиторських процедур:

не було встановлено фактів щодо існування суттєвих невідповідностей між іншою інформацією у складі Річної інформації та інформацією, яка міститься у перевіреній аудитором фінансовій звітності, в наслідок чого не виникли обставини, які потребували б внесення змін у фінансову звітність або іншу інформацію;

не було ідентифіковано фактів суттєвого викривлення іншої інформації у складі Річної інформації, які б вимагали обов’язкового обговорення з управлінським та найвищим управлінським персоналом.

аудиторська думка, сформульована у І розділі цього звіту не стосується іншої інформації та аудитор не несе конкретної відповідальності відповідно до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» за визначення того, чи належно подано іншу інформацію у складі Річної інформації.

 

2.3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Метою виконання процедур щодо виконання значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:

 1. відповідності встановлених Статутом та іншими внутрішніми корпоративними документами Замовника процедур укладання значних правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;
 2. відповідності застосовуваних протягом звітного періоду процедур укладання значних правочинів вимогам Статуту та іншим внутрішнім корпоративним документам Замовника.

Компетенція органів управління, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів встановлена відповідними статтями Статуту Замовника:

 

Органи управління

Зміст повноважень згідно Статуту

 
 

Загальні збори акціонерів

Не має

 

Наглядова рада

Статут п.п. 12.19.18:  Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуги, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

 

 

Виконавчий орган: колегіальний правління - Голова правління

Статут   п.п.11.4.: Голова правління не може приймати рішення, без попереднього погодження та затвердження Головою Наглядової Ради Товариства,відносно наступних питань:

 п.п.11.4.1.укладання угод, якщо Голова Правління є заснов-

 ником або посадовою особою другої сторони;

 п.п.11.4.2.укладання будь-яких угод, в яких Товариство виступає як гарант або поручитель;

 п.п.11.4.3.укладання угод позики або фінансової допомоги з боку Товариства;

 п.п.11.4.4.здійснення будь-яких дій, пов’язаних з передачею майна Товариства у заставу;

 п.п.11.4.5.здійснення будь-яких дій, пов’язаних з передачею майна Товариства у платне або безоплатне користування майна та основних фондів Товариства;

 п.п.11.4.6.укладання будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства;

 п.п.11.4.7.укладати господарські угоди, сума яких перевищує 500 000 гривень

 

 

Не було встановлено інших внутрішніх вимог щодо процедур укладання значних правочинів.

Було ідентифіковано правочини, які потребували їх попереднього розгляду та затвер- дження Наглядовою радою та зборами акціонерів Замовника відповідно до Статутних вимог Замовника. Щодо всіх ідентифікованих значних правочинів надано попередній дозвіл Наглядової ради та зборів акціонерів Голові Правління на їх укладання.

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності виконання значних правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

 1. встановлені Статутом Замовника процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»,
 2. застосовувані Замовником протягом звітного періоду процедури укладання значних правочинів  відповідають встановленим Статутом вимогам.

 

 2.4. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:

 1. відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
 2. відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства «Носівське ХПП» здійснюється відповідно до пункту 9.1 Статуту.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

 • загальні збори акціонерів,
 • наглядова рада,
 • правління,
 • ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Протоколи не складались.

Протягом звітного періоду не відбувалось зміни зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора – ПП «Аудиторська фірма «Лотос» відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства та Положення про Наглядову раду.

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

 1. прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
 2. «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.

 

2.5. Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

 

У відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» викривлення у фінансовій звітності можуть виникнути внаслідок або шахрайства, або помилки. Чинник, який відрізняє шахрайство від помилки, полягає в навмисності або ненавмисності основної дії, яка призводить до викривлення фінансової звітності.

Навмисні викривлення, які розглядаються аудитором це: викривлення, які є наслідком неправдивої фінансової звітності, та викривлення, які є наслідком незаконного привласнення активів.

Відповідальність управлінського персоналу Замовника та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних параграфах І розділу цього Звіту.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Замовника в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у параграфі «Умовно-позитивна думка» І розділу цього Звіту.

 

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Лотос»

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

 

 

№1319 від  26.01.2001 р.

Місцезнаходження юридичної особи

14005, м. Чернігів, вул. Горького 84/111

Телефон (факс) юридичної особи

0462 - 65-18 - 63

 

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 16 від 01 листопада 2012 року.

 

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рішення про можливість прийняття завдання) –  24 жовтня 2012 року.

Дата закінчення проведення аудиту (дата інформування керівництва Замовника про важливі результати проведених процедур аудиту) – 01 квітня 2013 року.

 

 

       Директор                                                                                     В.В. Рядська

ПП “Аудиторська фірма “Лотос”                                          сертифікат аудитора серії А №002433

                                                                                                       виданий Аудиторською Палатою України

                                                                                                                       29.04.2004 року

Дата підпису:  18 квітня 2013 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

На пiдприємствi переробляється пшениця на муку. З 1 тони пшеницi одержуємо муки вищого гатунку - 20%, 1 гатунку - 45%, висiвок - 30%. Виробництво борошна залежить вiд наявностi пшеницi.
На пiдприємствi в 1940-1941 роках було побудовано зерносховище мiсткiстю 2,0 тис. тон. На даний час на пiдприємствi є 12 зерносховищ, деякi з них механiзованi. В 1988 роцi збудовано навiс мiсткiстю 2 тони для зберiгання зерна в перiод його приймання. В 1981 роцi була побудована лiнiя для вигрузки машин типу "МАЗ", "КАМАЗ", автомобiлерозвантажувач ГУАР - 30.
На пiдприємсвi для пiдробки транспортування зерна є робочо - очистна башта сепараторiв, яка побудована в 1974 роцi.
В 1974 роцi була введена в дiю зерносушарка ДСП -32 для сушiння вологого зерна. В 1971 роцi було побудовано цех по очистцi сортового насiння. В 1987 роцi для сушки вологого сортового насiння побудована зерносушарка М - 819 Польського виробництва.
В 1997 роцi було побудоване примiщення i змонтоване устаткування млина АВМ - 7 виробнитво Камьянець - Подiльського заводу.
Основним видом дiяльностi на пiдприємствi протягом звiтного року було надання послуг по заготiвлi, переробцi та зберiганню зерна.

В 2005 роцi було проведено газифiкацiю всього пiдприємства. В тому складi двi зерношушарки: М 819, та ДСП 32, а також було газифiковано адмiнбудинок та блок пiдсобних примiщень.
Основними клiєнтами товариства є сiльськогосподарськi виробники. Основним клiєнтом товариства - зберiгачем зерна є АТОВ "Днiпро", ТОВ "Наташа-агро", ТОВ "Рожнiвка-Агро", ТОВ "Агро-Кiровка".
Загальний обсяг зерна, що надходило на зберiгання протягом 2012 року -195455 т., в т.ч. кукурудзи - 183707т., пiдроблено -166513 т.
Кiлькiсть вiдвантажених вагонiв - 2639.
Обсяг наданих товариством послуг залежить вiд сезонних змiн. Основнi ризики в дiяльностi пов"язанi iз врожайнiстю зернових. Зменшення ризикiв визначається системою страхування сiльхозвиробникiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв пiдприємством було здiйснено придбання на загальну суму58865 тис.грн., вiдчуження -1580 тис.грн.
В 2010 роцi придбано основних засобiв на 1615,0 тис.грн., малоцiнних - 233,0 тис.грн., нематерiальних активiв -12,0 тис.грн.,
В 2011 роцi придбано основних засобiв на 26995,0 тис.грн., малоцiнних - 51,0 тис.грн., нематерiальних активiв -54,0 тис.
грн.,
2012 рiк : придбано - 28967 тис.грн., малоцiнних -88 тис.грн., нематерiальних активiв -1 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв товариства становила 54740 тис.грн.
В 2011 роцi завершено будiвництво першої черги елеватора мiсткiстю 50 т. тон, освоєно 47600,0 тис.грн.
в 2012 роцi введено в експлуатацiю 2 силоса ємнiстю 12 тис.т. - 7921,4 тис.грн.

Основнi засоби знаходять за мiсцем розташування пiдприємства.
Екологiчнi питання: пiдприємство розробило норми викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря i правила захисту по цим питанням.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, з якими стикається АТ "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" є спiльними для всiх iнших пiдприємств на сьогоднiшньому етапi розвитку економiки. Основнi фiнансово-економiчнi проблеми пов"язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi на сьогоднiшнiй день, неплатоспроможнiстю замовника у зв"язку з загальним економiчним станом, неможливiстю виконання договорiв.
Серед найбiльш iстотних полiтичних проблем можна вiдокремити недосконалiсть податкового законодавства, зокрема, великий податковий тиск. Це приводить до зменшення обсягiв робiт, несвоєчасної сплати податкiв та зборiв. Зменшення податкового тиску дасть можливiсть мати бiльше вiльних коштiв у розпорядженнi пiдприємства, що дасть бiльше можливостей для розширення виробництва.
Недостатня на сьогоднiшнiй день пiдтримка сiльськогосподарських пiдприємств. Витрати бюджету на такi цiлi недостатнi для нормального розвитку сiльськогосподарських виробникiв.
В основному, негаразди в роботi виникають з таких причин:
- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, запаснi частини, технiку та паливно - мастильнi матерiали, що не дає можливостi своєчасно оновлювати та модернiзувати склад основних засобiв на пiдприємствi;
- значно зношене морально та фiзично обладнання не дає можливостi впроваджувати бiльш сучаснi технологiї виробництва.
- Вiдсутнiсть прiоритету цiн на сiльськогосподарську продукцiю та промислову;

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного року було сплачено штрафних санкцiй за порушення законодавства в сумi 279823,99 грн., а саме податкова -263249,48 грн., екологiчна iнспекцiя - 11748,35 грн.Укрексiмбанк -4826,16 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фiнансування не отримує.
У звiтному роцi товариство не користувалось кредитом банку.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Комерцiйна таємниця

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В 2013 роцi пiдприємство планує подальше оновлення основних засобiв

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробку у звiтному роцi не здiйснювались..

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У звiтному роцi судових справ не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, вiдсутня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

29844

54768

0

0

29844

54768

будівлі та споруди

28157

42514

0.000

0.000

28157

42514

машини та обладнання

992

1555

0

0

992

1555

транспортні засоби

408

10312

0.000

0.000

408

10312

інші

287

388

0.000

0.000

287

388

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

29844

54769

0

0

29844

54769

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 р. становить 62099 тис.грн., знос - 7330 тис.грн. В тому складi первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 48 тис.грн., знос - 19 тис.грн.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3706

1344

Статутний капітал (тис. грн.)

1887.000

1887.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1887.000

1887.000

Опис

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) – (Довгостроковi зобов’язання + Поточнi зобов’язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).

Висновок

розмiр чистих активiв Замовника станом на 31.12.2012 року перевищує сформований статутний фонд на 1 819 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

31286

X

X

у тому числі:

 

Кредит АТ "Укрексiмбанк" №151212

27.12.2012

7311

19

27.12.2017

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№147

05.08.2011

5000

16

31.08.2016

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№147

05.08.2011

2000

16

31.12.2013

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ" №208

22.05.2012

2278

9.5

31.12.2013

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№208

22.05.2012

14697

9.5

31.12.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

354

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

104802

X

X

Усього зобов'язань

X

136442

X

X

Опис:

В складi зобовязань кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 103357 тис.грн., поточнi - 655 тис.грн. та iншi зобовязання - 1144 тис.грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

23.04.2012

23.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.06.2012

06.07.2012

Відомості про проведення загальних зборів

11.12.2012

17.12.2012

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

210

2

1

2

2011

2

1

3

2012

4

3

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй. Про вiдкриття кредитної лiнiї. Про надання фiнансової поруки.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

 

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

X

 

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

Інші (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

X

 

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Ні

Інше(запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

незалежна аудиторська фiрма - стороння компанiя

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

X

 

Інше (запишіть)

У звязку з вимогами законодавства - дематерiалiзацiя акцiй

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

Територія

Носівка

за КОАТУУ

7423810100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

234

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

46.21

Середня кількість працівників

107

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

17100, м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

60

51

- первісна вартість

011

80

79

- накопичена амортизація

012

( 20 )

( 28 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

8403

68

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

29813

54740

- первісна вартість

031

34227

62051

- знос

032

( 4414 )

( 7311 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

1

1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

31

29

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

48

48

Знос інвестиційної нерухомості

057

17

19

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

38308

54889

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

232

575

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

1291

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

22274

29865

- первісна вартість

161

22274

29865

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

7691

9528

- за виданими авансами

180

37672

11810

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

73

97

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

183

228

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

32448

Інші оборотні активи

250

942

740

Усього за розділом II

260

70358

85291

III. Витрати майбутніх періодів

270

34

106

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

108700

140286

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1887

1887

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

843

820

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1386

999

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1344

3706

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

147

138

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

147

138

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

7000

27008

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

7000

27008

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

40300

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

2002

4278

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

50267

103357

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

33

22

- з бюджетом

550

26

354

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

83

61

- з оплати праці

580

189

218

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

7309

1144

Усього за розділом IV

620

100209

109434

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

108700

140286

 

Примітки

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Первiсна вартiсть основних засобiв з урахуванням iнвестицiної нерухомостi станом на 31.12.2012 р. складає 62099,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 7330,0 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 54769,0 тис. грн.
Протягом 2012 року введено в експлуатацiю основних фондiв на загальну суму 29055,0 тис. грн.
Всього протягом звiтного року зносу нараховано 3032,0 тис. грн.
В складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення. Первiсна вартiсть на кiнець року становить 79,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 28,0 тис.грн. Протягом звiтного року придбано нематерiальних активiв на 1,0 тис. грн.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець звiтного року складає 68,0 тис. грн.

Виробничi запаси вiдображаються у балансi за собiвартiстю, яка визначалась у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку, яке дiяло протягом звiтного року. На кiнець звiтного року запаси становлять 575,0 тис.грн.

Загальна сума первiсної вартостi дебiторської заборгованостi за продану продукцiю на кiнець року складає 29865,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувся.
Дебiторська заборгованiть складається iз заборгованостi з бюджетом, за виданими авнсами та iншої поточної заборгваностi.

Залишок грошових коштiв на початок звiтного року становить 183,0 тис. грн., на кiнець року - 32676,0 тис.грн. i складається з залишку на розрахункових рахунках.

Витрати майбутнiх перiодiв на початок року складают 34 ,0 тис. грн., на кiнець року- 106,0 тис. грн. Ця стаття витрат пов"язана в основному з придбанням патентiв та перiодичної лiтератури.
Станом на 31.12.2012 року статутний капiтал приватного акцiонерного товариства "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство" становив 1887503,0 грн. Вiн складається з 7550012 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Iнший додатковий капiтал складається iз суми дооцiнки основних засобiв товариства i становить 820,0 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 999,0 тис. грн.
До складу забезпечень наступних витрат i платежiв включено резерв вiдпусток в сумi 138,0 тис.грн.
Довгостроковi зобов"язання складаються iз заборгованостi за довгостроковим кредитом i на кiнець звiтного року становлять 27008,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року сума поточної кредиторської заборгованостi складала 109434,0 тис. грн. , яка в основном ускладється з кредиторської заборговаостi за товари, роботи, послуги - 103357 тис.грн.

Керівник

Розуменко Вiра Прокопiвна

Головний бухгалтер

Калинка Валентина Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

Територія

Носівка

за КОАТУУ

7423810100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

234

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

46.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

352901

228030

Податок на додану вартість

015

6208

3413

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

346693

224617

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 310132 )

( 196318 )

Валовий:

- прибуток

050

36561

28299

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

5677

298454

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1885 )

( 1688 )

Витрати на збут

080

( 30681 )

( 23819 )

Інші операційні витрати

090

( 1865 )

( 299393 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

7807

1853

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

14

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 4952 )

( 3925 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

2855

0

- збиток

175

( 0 )

( 2059 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 493 )

( 559 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

2362

0

- збиток

195

( 0 )

( 2618 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 44 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

2362

0

- збиток

225

( 0 )

( 2662 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

15064

10083

Витрати на оплату праці

240

4698

3363

Відрахування на соціальні заходи

250

1502

1212

Амортизація

260

3032

457

Інші операційни витрати

270

292603

27725

Разом

280

316899

42840

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

7550012.00000000

7550012.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

7550012.00000000

7550012.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.31

-0.35

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.31

-0.35

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Доход вiд реалiзацiя продукцiї за 2012 рiк становить 352901,0 тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи становили 5677,0 тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складається з витрат, що безпосередньо пов"язанi з виробництвом реалiзованої продукцiї i становить 310132,0 тис. грн.

Основна складова витрат- витрати на збут - 30681,0 тис.грн.

Керівник

Розуменко Вiра Прокопiвна

Головний бухгалтер

Калинка Валентина Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

Територія

Носівка

за КОАТУУ

7423810100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

234

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

46.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

339004

202244

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

35537

201

Повернення авансів

030

7567

2000

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

28990

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

7

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3238

251242

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 252633 )

( 264967 )

Авансів

095

( 5264 )

( 43071 )

Повернення авансів

100

( 40638 )

( 45 )

Працівникам

105

( 3586 )

( 2716 )

Витрат на відрядження

110

( 45 )

( 45 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 196 )

( 504 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1799 )

( 1212 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 958 )

( 604 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 11821 )

( 190858 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

68406

-19338

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

68406

-19338

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

1776

1

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

2

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 19490 )

( 29865 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-17714

-29862

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-17714

-29862

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

33189

50300

Інші надходження

330

9183

0

Погашення позик

340

( 51206 )

( 1000 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 9378 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-18212

49300

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-18212

49300

Чистий рух коштів за звітній період

400

32480

100

Залишок коштів на початок року

410

183

83

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

13

0

Залишок коштів на кінець року

430

32676

183

 

Примітки

В результатi операцiйної дiяльностi чистий рух коштiв становив 68406,0 тис.грн., надходження склали 385346,0 тис.грн., витрачання -316940,0 тис.грн.

Керівник

Розуменко Вiра Прокопiвна

Головний бухгалтер

Калинка Валентина Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

Територія

Носівка

за КОАТУУ

7423810100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

234

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

46.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1887

0

0

843

0

1293

0

0

4023

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-2679

0

0

-2679

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

1887

0

0

843

0

-1386

0

0

1344

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

-23

0

23

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

2362

0

0

2362

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-23

0

2385

0

0

2362

Залишок на кінець року

300

1887

0

0

820

0

999

0

0

3706

 

Примітки

на кiнець звiтного перiоду власний капiтал складається з статутного капiталу- 1887503,0 грн., iншого додаткового капiталу- 820,0 тис.грн., нерозподiленого прибутку - 999,0 тис.грн.
Статутний капiтал подiлений на 7550012 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, немає.
Накопиченої суми дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями, немає.
Суми дивiдендiв, включеної до складу зобов'язань, але формально не затвердженої немає.
Акцiй, що належать самому товариству або його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам, немає.

Керівник

Розуменко Вiра Прокопiвна

Головний бухгалтер

Калинка Валентина Олександрiвна


Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

80

20

1

0

0

2

2

10

0

0

0

79

28

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

80

20

1

0

0

2

2

10

0

0

0

79

28

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

48

17

0

0

0

0

0

2

0

0

0

48

17

0

0

48

19

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

30891

2765

16067

0

0

106

45

1646

0

0

0

46852

4366

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

2009

1017

1865

0

0

1047

2

257

0

0

0

2827

1272

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

568

160

10827

0

0

0

0

923

0

0

0

11395

1083

0

0

9672

807

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

519

255

186

0

0

8

7

96

0

0

0

697

344

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

49

26

0

0

0

2

1

14

0

0

0

47

39

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

191

191

84

0

0

68

68

84

0

0

0

207

207

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

34275

4431

29055

0

0

1231

123

3022

0

0

0

62099

7330

0

0

9720

826

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

2668

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

986

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

7694

20

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

12934

39

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

92

9

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

1

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

20721

68

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

1

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

1

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

1

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

930

478

Операційна курсова різниця

450

41

11

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

280

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

4706

1096

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

4952

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

32676

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

32676

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

147

442

0

451

0

0

138

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

147

442

0

451

0

0

138

 

VIII. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

10

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

25

0

0

Тара і тарні матеріали

830

90

0

0

Будівельні матеріали

840

110

0

0

Запасні частини

850

205

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

1

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

134

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

575

0

0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

29865

29865

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

97

97

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

493

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

493

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

493

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

3032

Використано за рік - усього

1310

3032

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

3022

- з них машини та обладнання

1313

257

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

10

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0

 

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

3

0

0

0

3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

3

0

0

0

3

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

Керівник

Розуменко Вiра Прокопiвна

Головний бухгалтер

Калинка Валентина Олександрiвна


Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена Аудиторською фірмою «Лотос» - Свідоцтво про внесення  до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року, код ЄДРПОУ 22823802, місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Горького, 84 / 111, тел (0462) 651-863, e-mail: ppaflotos@gmail.com, www.audit-lotos.com.ua

       Директор                                                                                     В.В. Рядська

ПП “Аудиторська фірма “Лотос”                      сертифікат аудитора серії А №002433

                                                                             виданий Аудиторською Палатою України

                                                                                                 29.04.2004 року

Дата підпису:  18 квітня 2013 року